0,00 kr 0
Cart

No products in the cart.

Continue Shopping
Användarvillkoren uppdaterades senast den 1 februari 2024

1. Introduktion

Dessa villkor gäller för denna webbplats och för transaktioner relaterade till våra produkter och tjänster. Du kan vara bunden av ytterligare avtal relaterade till din relation med oss ​​eller några produkter eller tjänster som du får från oss. Om några bestämmelser i tilläggskontrakten strider mot några bestämmelser i dessa villkor, kommer bestämmelserna i dessa tilläggskontrakt att styra och ha företräde.

2. Bindning

Genom att registrera dig på, komma åt eller på annat sätt använda denna webbplats, samtycker du härmed till att vara bunden av dessa villkor som anges nedan. Enbart användningen av denna webbplats förutsätter kunskap och godkännande av dessa villkor. I vissa särskilda fall kan vi också be dig att uttryckligen samtycka.

3. Elektronisk kommunikation

Genom att använda denna webbplats eller kommunicera med oss ​​på elektronisk väg, samtycker du till och bekräftar att vi kan kommunicera med dig elektroniskt på vår webbplats eller genom att skicka ett e-postmeddelande till dig, och du samtycker till att alla avtal, meddelanden, avslöjanden och annan kommunikation som vi tillhandahålla dig att elektroniskt uppfylla alla juridiska krav, inklusive men inte begränsat till kravet att sådan kommunikation ska vara skriftlig.

4. Immateriella rättigheter

Vi eller våra licensgivare äger och kontrollerar all upphovsrätt och andra immateriella rättigheter på webbplatsen och data, information och andra resurser som visas av eller är tillgängliga på webbplatsen.

4.1 Alla rättigheter förbehålls

Om inte specifikt innehåll dikterar något annat, beviljas du inte en licens eller någon annan rättighet under upphovsrätt, varumärke, patent eller andra immateriella rättigheter. Detta innebär att du inte kommer att använda, kopiera, reproducera, utföra, visa, distribuera, bädda in i något elektroniskt medium, ändra, reverse engineering, dekompilera, överföra, ladda ner, överföra, tjäna pengar på, sälja, marknadsföra eller kommersialisera några resurser på denna webbplats i någon form, utan vårt skriftliga tillstånd i förväg, utom och endast i den mån annat föreskrivs i tvingande lagar (såsom citaträtt).

5. Nyhetsbrev

Trots det föregående kan du vidarebefordra vårt nyhetsbrev i elektronisk form till andra som kan vara intresserade av att besöka vår webbplats.

6. Tredjeparts egendom

Vår webbplats kan innehålla hyperlänkar eller andra referenser till andra parters webbplatser. Vi övervakar eller granskar inte innehållet på andra parters webbplatser som länkas till från denna webbplats. Produkter eller tjänster som erbjuds av andra webbplatser ska omfattas av de tillämpliga villkoren för dessa tredje parter. Åsikter som uttrycks eller material som visas på dessa webbplatser delas eller stöds inte nödvändigtvis av oss.Vi kommer inte att vara ansvariga för någon sekretesspraxis eller innehåll på dessa webbplatser. Du bär alla risker som är förknippade med användningen av dessa webbplatser och eventuella relaterade tjänster från tredje part. Vi tar inte på oss något ansvar för förlust eller skada på vilket sätt som helst, oavsett hur det orsakas, som ett resultat av ditt avslöjande till tredje part av personlig information.

7. Responsible use

By visiting our website, you agree to use it only for the purposes intended and as permitted by these Terms, any additional contracts with us, and applicable laws, regulations, and generally accepted online practices and industry guidelines. You must not use our website or services to use, publish or distribute any material which consists of (or is linked to) malicious computer software; use data collected from our website for any direct marketing activity, or conduct any systematic or automated data collection activities on or in relation to our website.Engaging in any activity that causes, or may cause, damage to the website or that interferes with the performance, availability, or accessibility of the website is strictly prohibited.

8. Återbetalnings- och returpolicy

8.1 Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal inom 14 dagar utan att ange någon anledning.Ångerfristen kommer att löpa ut efter 14 dagar från den dag då du förvärvar, eller en tredje part annan än transportören och som du angett förvärvar, fysisk besittning av varorna.För att utöva ångerrätten måste du informera oss om ditt beslut att frånträda detta avtal genom ett otvetydigt uttalande (till exempel ett brev skickat per post, fax eller e-post). Våra kontaktuppgifter hittar du nedan. Du kan använda den bifogade modellen uttag form, men det är inte obligatoriskt.Om du använder detta alternativ kommer vi att meddela dig en bekräftelse på mottagandet av ett sådant återkallande på ett varaktigt medium (till exempel via e-post) utan dröjsmål.För att uppfylla ångerfristen räcker det att du skickar din kommunikation angående ditt utövande av ångerrätten innan ångerfristen har löpt ut.

8.2 Effekter av tillbakadragande

Om du frånträder detta avtal, kommer vi att ersätta dig alla betalningar som erhållits från dig, inklusive kostnaderna för leverans (med undantag för de tilläggskostnader som följer av ditt val av en annan typ av leverans än den billigaste typen av standardleverans som erbjuds av oss), utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter inte senare än 14 dagar från den dag då vi informerades om ditt beslut att frånträda detta avtal. Vi kommer att utföra sådan återbetalning med samma betalningsmedel som du använde för den första transaktionen om du inte uttryckligen har kommit överens om något annat; under alla omständigheter kommer du inte att ta på dig några avgifter som ett resultat av sådan återbetalning.Du ska skicka tillbaka varorna eller överlämna dem till oss eller en person som är auktoriserad av oss att ta emot varorna, utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från den dag då du meddelade oss om ditt frånträde från detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar tillbaka varorna innan perioden på 14 dagar har gått ut.Vi kan hålla inne med återbetalning tills vi har fått varorna tillbaka eller du har tillhandahållit bevis på att ha skickat tillbaka varorna, beroende på vilket som är tidigast.Du kommer att få stå för den direkta kostnaden för att returnera varorna.Du ansvarar endast för eventuellt försämrat värde av varorna till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.Observera att det finns vissa juridiska undantag från ångerrätten, och vissa varor kan därför inte returneras eller bytas. Vi meddelar dig om detta gäller i just ditt fall.

9. Idéinlämning

Skicka inte in några idéer, uppfinningar, verk av författarskap eller annan information som kan anses vara din egen immateriella egendom som du vill presentera för oss såvida vi inte först har undertecknat ett avtal om den immateriella egendomen eller ett sekretessavtal. Om du avslöjar det för oss utan ett sådant skriftligt avtal, ger du oss en världsomspännande, oåterkallelig, icke-exklusiv, royaltyfri licens att använda, reproducera, lagra, anpassa, publicera, översätta och distribuera ditt innehåll i befintliga eller framtida media .

10. Upphörande av användning

Vi kan, efter eget gottfinnande, när som helst ändra eller avbryta åtkomsten till, tillfälligt eller permanent, webbplatsen eller någon tjänst på den. Du samtycker till att vi inte kommer att vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon sådan ändring, avstängning eller avbrytande av din åtkomst till eller användning av webbplatsen eller något innehåll som du kan ha delat på webbplatsen. Du kommer inte att ha rätt till någon ersättning eller annan betalning, även om vissa funktioner, inställningar och/eller något innehåll som du har bidragit med eller har kommit att förlita dig på, försvinner permanent. Du får inte kringgå eller kringgå, eller försöka kringgå eller kringgå, några åtkomstbegränsningsåtgärder på vår webbplats.

11. Garantier och ansvar

Ingenting i det här avsnittet kommer att begränsa eller utesluta någon garanti enligt lag som det skulle vara olagligt att begränsa eller utesluta. Denna webbplats och allt innehåll på webbplatsen tillhandahålls "i befintligt skick" och "som tillgängligt" och kan innehålla felaktigheter eller typografiska fel. Vi frånsäger oss uttryckligen alla garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, beträffande innehållets tillgänglighet, riktighet eller fullständighet. Vi lämnar ingen garanti för att: 
  • denna webbplats eller våra produkter eller tjänster kommer att uppfylla dina krav;
  • denna webbplats kommer att vara tillgänglig på en oavbruten, snabb, säker eller felfri basis;
  • kvaliteten på alla produkter eller tjänster som du köpt eller erhållit via denna webbplats kommer att uppfylla dina förväntningar.
 Ingenting på denna webbplats utgör eller är avsett att utgöra, juridisk, ekonomisk eller medicinsk rådgivning av något slag. Om du behöver råd bör du rådfråga en lämplig expert.Följande bestämmelser i detta avsnitt kommer att gälla i den maximala utsträckning som tillåts av tillämplig lag och kommer inte att begränsa eller utesluta vårt ansvar i fråga om något som det skulle vara olagligt eller olagligt för oss att begränsa eller utesluta vårt ansvar. Under inga omständigheter kommer vi att hållas ansvariga för några direkta eller indirekta skador (inklusive eventuella skador för förlust av vinst eller inkomst, förlust eller korruption av data, programvara eller databas, eller förlust av eller skada på egendom eller data) som du eller någon tredje ådrar sig part, som härrör från din åtkomst till eller användning av vår webbplats.Förutom i den utsträckning något tilläggsavtal uttryckligen anger annat, är vårt maximala ansvar gentemot dig för alla skador som uppstår till följd av eller relaterade till webbplatsen eller produkter och tjänster som marknadsförs eller säljs via webbplatsen, oavsett formen av rättsliga åtgärder som medför ansvar ( oavsett om det är i kontrakt, rättvisa, försumlighet, avsett beteende, skadestånd eller annat) kommer att begränsas till det totala priset som du betalade till oss för att köpa sådana produkter eller tjänster eller använda webbplatsen. En sådan gräns kommer att gälla sammantaget för alla dina anspråk, åtgärder och orsaker till åtgärder av alla slag och karaktär.

12. Privacy

För att komma åt vår webbplats och/eller tjänster kan du behöva lämna viss information om dig själv som en del av registreringsprocessen. Du samtycker till att all information du tillhandahåller alltid kommer att vara korrekt, korrekt och uppdaterad.Vi tar dina personuppgifter på allvar och är angelägna om att skydda din integritet. Vi kommer inte att använda din e-postadress för oönskad post. Eventuella e-postmeddelanden som skickas av oss till dig kommer endast att vara i samband med tillhandahållandet av överenskomna produkter eller tjänster.Vi har utvecklat en policy för att hantera eventuella integritetsproblem du kan ha. För mer information, se vår Privacy Statement and our Cookie Policy.

13. Exportrestriktioner / Laglig efterlevnad

Åtkomst till webbplatsen från territorier eller länder där innehållet eller köp av de produkter eller tjänster som säljs på webbplatsen är olagligt är förbjudet. Du får inte använda denna webbplats i strid med Sveriges exportlagar och regler.

14. Uppdrag

Du får inte överlåta, överföra eller lägga ut några av dina rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa villkor, helt eller delvis, till någon tredje part utan vårt skriftliga medgivande i förväg. Alla påstådda överlåtelser som bryter mot detta avsnitt kommer att vara ogiltiga.

15. Brott mot dessa villkor

Utan att det påverkar våra andra rättigheter enligt dessa villkor, om du bryter mot dessa villkor på något sätt, kan vi vidta sådana åtgärder som vi anser lämpliga för att hantera intrånget, inklusive tillfälligt eller permanent avstängning av din åtkomst till webbplatsen, kontakta din internetleverantör att begära att de blockerar din åtkomst till webbplatsen och/eller vidtar rättsliga åtgärder mot dig.

16. Ersättning

Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla oss oskadliga, från och mot alla anspråk, skulder, skador, förluster och utgifter, relaterade till ditt brott mot dessa villkor och tillämpliga lagar, inklusive immateriella rättigheter och integritetsrättigheter. Du kommer omedelbart att ersätta oss för våra skador, förluster, kostnader och utgifter som är relaterade till eller uppstår till följd av sådana anspråk.

17. Avstående

Underlåtenhet att upprätthålla någon av bestämmelserna som anges i dessa villkor och något avtal, eller underlåtenhet att utöva någon möjlighet att säga upp, ska inte tolkas som ett avstående från sådana bestämmelser och ska inte påverka giltigheten av dessa villkor eller av någon Avtal eller någon del därav, eller rätten att därefter verkställa varje bestämmelse.

18. Språk

Dessa villkor kommer att tolkas och tolkas uteslutande på engelska. Alla meddelanden och korrespondens kommer att skrivas uteslutande på det språket.

19. Hela avtalet

Dessa villkor, tillsammans med våra privacy statement och cookie policy, utgör hela avtalet mellan dig och Torsby Camping AB i förhållande till din användning av denna webbplats.

20. Uppdatering av dessa villkor

Vi kan uppdatera dessa villkor då och då. Det är din skyldighet att regelbundet kontrollera dessa villkor för ändringar eller uppdateringar. Datumet som anges i början av dessa villkor är det senaste revideringsdatumet. Ändringar av dessa villkor träder i kraft när sådana ändringar publiceras på denna webbplats. Din fortsatta användning av denna webbplats efter publicering av ändringar eller uppdateringar kommer att betraktas som ett meddelande om att du accepterar att följa och vara bunden av dessa villkor.

21. Lagval och jurisdiktion

Dessa villkor ska styras av svensk lag. Eventuella tvister relaterade till dessa villkor ska vara föremål för jurisdiktionen för Sveriges domstolar. Om någon del eller bestämmelse i dessa villkor av en domstol eller annan myndighet befinns vara ogiltig och/eller omöjlig att verkställa enligt tillämplig lag, kommer sådan del eller bestämmelse att modifieras, raderas och/eller verkställas i största möjliga utsträckning för att ge effekt åt avsikten med dessa villkor. Övriga bestämmelser kommer inte att påverkas.

22. Kontaktinformation

Denna webbplats ägs och drivs av Torsby Camping AB.Du kan kontakta oss angående dessa villkor genom att skriva eller e-posta oss på följande adress: es.gnipmacybsrot@ofni Svenneby, 68591 Torsby, Sverige
logo

Torsby Camping

Svenneby
68591 Torsby
Värmland, Sverige
+46(0)56071095
4.3
Based on 636 reviews
powered by Google
js_loader
scr
scr

Social Media

Sign up for ournewsletter!

© Torsby Camping AB